Zajęcia muzyczno - ruchowe

 Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.


Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
- kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności


Formy i rodzaje zajęć muzycznych stosowanych w przedszkolu
- śpiew
- zabawy ruchowe przy muzyce
- taniec
- ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki
- gra na instrumentach perkusyjnych


Cele edukacyjne

- rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca
- kształcenie poczucia rytmu
- rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej
- kształcenie możliwości głosowych
- rozwijanie twórczej aktywności
- kształcenie percepcji słuchowej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- integracja grupy

ZDJĘCIA: http://przedszkole3bp.edu.pl/galeria/zajcia-muzyczno-ruchowe-w-starszakach/zajecia-muzyczno-ruchowe-w-starszakach-1115.html

FILMIK:  http://youtu.be/Jrd-G4iIeJQ

SCENARIUSZ: "W cyrku" -  zajęcia muzyczno - ruchowe