Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej

 

,,TRZEBA DZIECIOM DAĆ SERCE, PIĘKNO I UŚMIECH ABY NAUCZYŁY SIĘ

KOCHAĆ LUDZI I WSZYSTKO CO JE OTACZA.

I ABY OMIJAŁ JE SMUTEK ‘’ M. Kownacka

 

Misja przedszkola

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

 

Nasze hasło to: ,, Zdrowie to nie dar niebios dany raz na zawsze-

            nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta

          ma charakter pedagogiczny’’ M. Demel

 

 

Wizją naszego przedszkola to promocja zdrowia w którym dzieci będą :

- czuły się bezpiecznie,

- zdrowo odżywiane,

- wrażliwe na otoczenie,

- akceptowane takimi jakimi są.

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

 

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:

  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

  • twórczego rozwiązywania zadań,

  • odpowiedni poziom samodzielności,

  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • przestrzega:

  • praw innych ludzi,

  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 • dostrzega i szanuje:

  • potrzeby innych ludzi,

  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

  • symbole narodowe,

  • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

  • występować publicznie,

  • reprezentować grupę, przedszkole,

  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

  • wykazywać inicjatywy w działaniu,

  • prosić o radę lub pomoc.

 System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,

 • planowania miesięcznego,

 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),

 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami . Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

 • Promocja zdrowia.

 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 • Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 • konsultacje i porady indywidualne,

 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, konsultacji nauczycieli dla rodziców 1x w miesiącu,

 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

      • dzień przedszkolaka

 • pasowanie na przedszkolaka,

 • sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

 • mikołajki,

 • spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,

 • bal karnawałowy,

 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,

 • dzień marchewki,

 • pasowanie na ekologa,

 • Święto Rodziny,

 • Dzień Dziecka,

 • pożegnanie starszaków przez maluchy

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. nauczyciel korektywy, logopeda, nauczyciel korektywy, nauczyciel języka angielskiego. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji, programów edukacyjnych regulaminów i procedur, i inne, w miarę potrzeb.Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

RELACJE DZIECKO-RODZIC-NAUCZYCIEL

 1. DZIECKO RODZICE NAUCZYCIELE
  Poznaje swoje prawa i obowiązki Otrzymuje rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka Są aktywni i twórczy
  Jest akceptowane takie, jakie jest Uzyskują pomoc specjalistów Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  Czuje się bezpiecznie Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki
  Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy Wyrażaja opinie i oceniają pracę przedszkola Tworza i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy przedszkola
  Uczy się spostrzegać swoje mocne strony Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarzadzaniu placówką Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach

   

Copyright 2023  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.