foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ROZWÓJ FUNKCJI SŁUCHOWYCH

 

Rozwój funkcji słuchowych w poszczególnych okresach rozwoju dziecka:

 

2-4 latek

W drugim roku życia prawidłowo rozwijające się dziecko osiąga rzeczywisty próg słyszenia to znaczy, że jest w stanie zareagować na najcichszy dźwięk jaki słyszy

 • dziecko ma świadomość- czy jest dźwięk, czy go nie ma
 • identyfikuje i różnicuje nowe wyrażenia dźwiękonaśladowcze, słowa oraz melodie i słowa piosenki,
 • uczy się słuchania i rozumienia słów czy też tekstów wypowiadanych czy odczytywanych przez nauczyciela dla całej grupy, a nie jak dotychczas indywidualnie do dziecka
 • rozumie proste wypowiedzi, dostrzega i różnicuje elementy prozodyczne mowy
 • określa kierunek, z którego dochodzi dźwięk,
 • identyfikuje dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, rozpoznaje, naśladuje głosy zwierząt i ptaków, pojazdów łączy obrazki z prezentowanym dźwiękiem.
 • rozpoznaje głosy wydawane przez przedmioty np. zegar, przedzieranie papieru, kapanie wody z kranu, mieszanie łyżeczką w szklance, itp.
 • czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko)
 • ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych, (pojedyncze-kilka) tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno),
 • natężenie dźwięku ( głośno – cicho), częstotliwość ( wysoko- nisko),
 • rozpoznaje melodie znanych piosenek;
 • odtwarza grę na instrumentach perkusyjnych, np.: dwa razy bębenek, jeden raz grzechotka,
 • wyklaskuje prosty rytm,
 • umie odszukać i nazwać przedmioty wydające dźwięki, podejmuje próby dzielenia słów na sylaby,
 • wymienia słowa rozpoczynające się daną sylabą,
 • uzupełnia brakujące rymy. Lata mucha koło ... (ucha), Lata osa koło ... (nosa) Mały kotek wszedł na ... (płotek)
 • odnajduje obrazki, których nazwy tworzą rymy.
 • potrafi wybrać spośród kilku przedmiotów 2 wydające taki sam dźwięk,
 • określa długości słów- posłuchaj i powiedz, które słowo jest długie, a które krótkie
 • łączy w całość usłyszane kolejno sylaby np., ma-ma, so- wa , ko-ty, lo- dy, la-sy,sa-ła-ta
 • kończy słowa dwusylabowe( trzysylabowe) w oparciu o obrazki, np. bu-ty, bu-zia, bu-rak itp. I następnie bez obrazków
 • liczy usłyszane sylaby
 • dziecko rozpoznaje głosy kolegów z grupy
 • odtwarza rytm na podstawie podanych przez nauczyciela schematów  (rysunkowych lub klockowych),
 • powtarza sylaby wg ustalonej kolejności np. bla-ble, za-pe , ku-gu itp.
 • przelicza usłyszane dźwięki i odwzorowuje ich liczebność za pomocą drobnych przedmiotów: patyczków, klocków, kredek, itp.,
 • wypowiada rytmiczne treści krótkich wierszyków np. z wyklaskiwaniem.
 • wymyśla rymujące się wyrazy, np. słoń – koń, miasto – ciasto, wanna – panna itp.
 • ćwiczy uwagę i pamięć sekwencyjną („Najpierw do woreczka wchodzi krowa, potem pies, a na końcu kot”) podczas wymieniania po kolei przedmiotów dziecko ich nie widzi tylko słucha

 

5-6-7 latek: 

 • powtarza prezentowane rytmy,
 • odtwarza rytmy według podanego wzoru graficznego,
 • tworzy schematy graficzne do prezentowanych rytmów,
 • dokonuje syntezy sylabowej wyrazów długich,
 • potrafi określić jakie słowo było powiedziane dwa razy; dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno),
 • zabawa „szukamy sylaby” –nauczyciel wymawia ciąg różnych sylab, dziecko np. klaszcze gdy usłyszy poszukiwaną,
 • dokonuje podziału zdania na wyrazy, porównuje długość zdań, przelicza liczbę wyrazów w zdaniu,
 • dzieli słowa na sylaby, przelicza sylaby i porównuje długość słów, wskazuje przedmioty zawierające w swojej nazwie określoną liczbę sylab,
 • samodzielnie dokonuje podziału na głoski- sylab zamkniętych (am, ek, is),
 • wyodrębnia głoski w słowach – rozpoznaje i nazywa głoski w nagłosie (na początku), wygłosie (na końcu) oraz najpóźniej w środku wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ( najpierw przedłużane samogłoski, f, w, s, sz z, ż ż, ch),
 • wymawia określona sylabę w słowie np. parasol, jaka jest trzecia sylaba? – sol,
 • potrafi bawić się w zabawę, w ciąg słów - jedno słowo zaczyna się na ostatnią głoską poprzedniego,
 • określa słowa, które zaczynają i kończą się tym samy samym dźwiękiem,
 • różnicuje słowa podobnie brzmiące. Dziecko pokazuje obrazki po usłyszeniu ich nazw, np. domek – Tomek, półka – bułka, bary – pary, bąk – pąk, dam – tam, gapa – kapa, fala – Wala, sen – sień, żal – szal, bal – pal, data – tata,
 • rozpoznaje i wyodrębniania określoną głoskę (samogłosek i spółgłosek) w różnych miejscach w słowie,
 • syntezuje słyszane głoski wypowiadane przez s-o-k- jakie słowo słyszysz?
 • zapamiętuje ciąg słów,
 • różnicuje głoski opozycyjne ( s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż), dźwięczne – bezdźwięczne(w-f, b-p, z-s d-t, ż-sz, dz-c, g-k, itp.)twarde- miękkie (p, b, f, w, s, z, c, ch, dz, n, m, l, ł, k, g, t, d, sz, ż, cz, dż, r- p', b', f' w', ś, ź, ć, ch', dź, m',n', l', j, k', g',),
 • wyszukuje i wymyśla słowa zaczynających się na daną głoskę,
 • dobiera pary obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską. Dziecko podaje pierwszą głoskę nazwy obrazka i wyszukuje obrazek, którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską, np. pas, parasol,
 • szuka ukrytych słów w innych dłuższych słowach np. ser-ce, gra-bie,
 • potrafi wyodrębnić wyrazy różniące się jedną głoską, np. dom – tom, masa – kasa, noc – nos,
 • dokonuje pełnej analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 • prawidłowo różnicuje głoski w zasobie fonetycznym.

 

Objawy zaburzeń percepcji słuchowej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym:

 • trudności w rozumieniu trudniejszych instrukcji i poleceń słownych,
 • trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań,
 • ubogi zasób słów, występowanie agramatyzmów,
 • występowanie trudności w tworzeniu zdań i dłuższych wypowiedzi,
 • trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • występowanie wad wymowy,
 • trudności i nieprawidłowości w różnicowaniu dźwięków mowy,
 • problemy podczas dokonywania analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
 • trudności w syntetyzowaniu sylab i głosek w wyrazie,
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, pojawiające się na dalszych etapach kształcenia.

 

Jeżeli u dziecka 6-7 letniego w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego jest ryzyko wystąpienia dysleksji

Copyright 2020  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.