Cel naszego przedszkola

"Wspomaganie wszechstronnego rozwoju małego dziecka" w myśl słów naszej Patronki Marii Kownackiej "Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza i aby omijał je smutek"

 

Co nas wyróżnia?

 • Profesjonalne wyposażenie placówki,
 • Wydajemy gazetkę przedszkolną "Przedszkolne co nieco",
 • Należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie z certyfikatem,
 • Organizujemy dni otwarte dla dzieci 3 latków,
 • Kontynuowanie zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych pod opieką samego Nauczyciela,
 • Realizacja programów własnych nauczycieli,
 • Organizujemy „ Dni Rodziny”,
 • Nasze dzieci : odnoszą liczne sukcesy w międzyprzedszkolnych konkursach.

 

Współpracujemy z:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - oddział dziecięcy,
 • Muzeum Południowego Podlasia,
 • Bialskie Centrum Kultury,
 • Osiedlowy Dom Kultury "EUREKA",
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Policja i Straż Miejska,
 • Zarząd Ogrodów Działkowych,
 • Nadleśnictwo,
 • Podlaska Kapela Ludowa Andrzeja Stępki,
 • Przedszkola na terenie miasta i kraju,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 4,
 • Uczelnie Wyższe.

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

 

NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

 

            Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez zespół ds. ewaluacji.  Raport z ewaluacji dotyczy obszarów:

 

 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

 

Wymaganie: Dzieci są aktywne (1.2)

 

 1. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach (4.1)

 

           Ewaluacja ma na celu zebranie informacji  i ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009r. Nr 168 poz. 1324)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz placówki

 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Biała Podlaska. Ważnym atutem przedszkola jest jego lokalizacja w centrum miasta, piękny plac zabaw, jasne przestronne sale i miła atmosfera. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do twórczości i rozwijania umiejętności, a także kształtowania samodzielności oraz systemu wartości moralnych. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Placówka posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych, a także realizuje programy własne. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i cieszy się dobrą opinią w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej

 

Przedmiot ewaluacji:

 

OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

WYMAGANIE: Dzieci są aktywne (1.2)

 

CEL EWALUACJI:

 

 1. Ustalenie, jakie stosowane metody pracy rozwijają aktywność dzieci.
 2. Ustalenie, jakie sytuacje edukacyjne sprzyjają nabywaniu przez dzieci samodzielności.
 3. Ustalenie, czy oferta zajęć w przedszkolu zaspakaja potrzeby wychowanków.

 

 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci są aktywne. Analiza wyników wywiadu z nauczycielami wskazała, że metody i formy pracy, które stosują, przyczyniają się do rozwijania twórczej aktywności dzieci. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu zarówno z oferty podstawowej, jak i proponowanej przez przedszkole płatnej oferty dodatkowej. Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach potwierdziły wszystkie nauczycielki.  Dzieci szczególnie lubią prace twórcze, wycieczki, doświadczenia, odgrywanie ról, zabawy oraz spotkania z przedstawicielami różnych instytucji. W bieżącym roku szkolnym odbyły się spotkania z przedstawicielem straży pożarnej, leśnikiem, policjantem, stomatologiem, pielęgniarką, aktorem. Dzieci brały udział w wycieczkach: na skrzyżowanie ulic, do parku, apteki, Nadleśnictwa,  na „Jarmark Michałowy”, pocztę,

 

salę zabaw, sklepu elektrycznego,  do kina oraz poradnia stomatologicznej i  pediatrycznej.

 

Uczestniczyły w cyklu spotkań w Muzeum Południowego Podlasia  oraz Bibliotece Barwnej. Ponadto dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności odtwarzania ról podczas uroczystości przedszkolnych tj: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka , Pasowanie na ekologa, wystawienie teatrzyku pt: „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla dzieci z innego przedszkola, Dzień rodziny i Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Wszelkie tego typu aktywności  przemyślane są pod względem dostosowania do wieku i potrzeb dzieci.

 

                Należy podkreślić, że placówka otwarta jest na propozycje z zewnątrz . Dzieci zachęcane są do samodzielnego angażowania się i  podejmowania różnorodnych aktywności. Bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych  konkursach,  gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Obserwacja i wyniki ankiet potwierdzają, że najbardziej motywują dzieci do nabywania samodzielności ciekawe i problemowe zadania , w których mogą czynnie uczestniczyć. Jedną z wielu ciekawych form jest przygotowywanie przez dzieci surówek, sałatek i innych potraw do wspólnego  spożywania

 

Zdecydowana większość rodziców wyraziła pozytywną   opinię dotyczącą właściwych działań przedszkola w kierunku kształtowania u dzieci czynności samoobsługowych min: samodzielne rozbieranie i ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych, kształtowanie nawyków higienicznych oraz kulturalne zachowanie się przy stole, a także porządkowanie zabawek po zabawie.

 

                Oferta zajęć w przedszkolu zaspakaja potrzeby wychowanków , czego dowodem jest 100% uczestnictwo dzieci w zajęciach ceramiki, rytmiki, muzealnych, bibliotecznych oraz zajęciach logopedycznych i z gimnastyki korekcyjnej (wszystkie zakwalifikowane dzieci)

 

Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień spełnienia wymagania.

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji:

 

OBSZAR: Zarządzanie przedszkolem

 

WYMAGANIE: Funkcjonuje współpraca w zespołach (4.1)

 

CEL EWALUACJI:

 

 1. Wspólne podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie placówki

 

Z badań wynika, że w przedszkolu funkcjonuje praca w zespołach. Dyrektor powołał zespoły zadaniowe, których efekty pracy są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca do współpracy z innymi pracownikami w rozwiązywaniu problemów przedszkola. W celu aktywizacji pracy zespołowej w przedszkolu dyrektor akceptuje spontaniczną aktywność pracowników. W opinii dyrektora nauczyciele zdecydowanie wywiązują się z podjętych zobowiązań i czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola jako całości. W opinii ankietowanych nauczycieli dyrekcja daje możliwość kreatywnego działania oraz inspiruje do osobistego rozwoju poprzez:

 

- udostępnianie informacji nt: oferty doskonalenia;

 

- zachęcanie do udziału w szkoleniach i kursach;

 

- zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji;

 

- udzielanie pochwał i gratyfikacji finansowych;

 

- doskonalenie wewnętrzne.

 

Przytoczone wyżej argumenty, w tym spójne wypowiedzi dyrektora i nauczycieli świadczą o funkcjonowaniu w przedszkolu pracy zespołowej i  potwierdzają   wysoki stopień spełnienia wymagania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski z ewaluacji

 

 1. Monitorowanie możliwości i potrzeb dzieci, w celu konstruowania indywidualnych programów wspomagających oraz rozwijających zdolności.
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej opublikować w biuletynie i Na stronie internetowej przedszkola.
 3. Nauczyciele współpracują w zespołach, analizując efekty swojej współpracy.
 4. Nauczyciele poprzez współpracę w zespołach czują się współodpowiedzialni za jakość pracy przedszkola.